خدمات گردشگری زمان گشت
جامع ترین سامانه گشت و ترانسفر
بزرگترین مجری گشت و ترانسفر گروهی و انفرادی در کشور...
نام شهر یا هتل مورد نظر خود را وارد نمایید :
تاریخ ورود:
شب :
تاریخ خروج:
تعداد بزرگسال:
تعداد خردسال:
شهر مورد نظر را جهت مشاهده گشت ها انتخاب نمایید:
شهر مورد نظر را جهت مشاهده ترانسفرها انتخاب نمایید::
شهر مورد نظر را جهت مشاهده تور انتخاب نمایید::
شهر مورد نظر را جهت مشاهده تور انتخاب نمایید::
 • استقبال فرودگاهی سواری اکونومی
  مشهد
  18,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری اکونومی
  مشهد
  18,000 تومان
 • استقبال ریلی سواری
  مشهد
  11,000 تومان
 • بدرقه ریلی سواری
  مشهد
  11,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  مشهد
  21,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی خودرو ویژه
  مشهد
  100,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی ون
  مشهد
  66,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی مینی بوس
  مشهد
  66,000 تومان
 • گشت نیمروزی 4 ساعته گروهی (حداقل 4نفر)
  مشهد
  25,000 تومان
 • گشت نیمروزی 4 ساعته گروهی (حداقل 4نفر)
  مشهد
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی اتوبوس معمولی
  مشهد
  108,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی مینی بوس
  مشهد
  35,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی مینی بوس
  مشهد
  68,000 تومان
 • گشت 4ساعته اتوبوس ولوو
  مشهد
  200,000 تومان
 • استقبال ترمینال مینی بوس
  مشهد
  200,000 تومان
 • بدرقه ترمینال مینی بوس
  مشهد
  200,000 تومان
 • رفت و برگشت موج هاي آبي اتوبوس معمولي
  مشهد
  1,400,000 تومان
 • گشت 4 ساعته اتوبوس معمولی
  مشهد
  360,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه ریلی مینی بوس
  مشهد
  66,000 تومان
 • ترانسفر استقبال فرودگاهی ون هایس(پرواز داخلی)
  مشهد
  70,000 تومان
 • ترانسفر بدرقه فرودگاهی ون هایس(پرواز داخلی)
  مشهد
  70,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری (غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  38,000 تومان
 • بدرقه ریلی اتوبوس ولوو
  مشهد
  75,000 تومان
 • استقبال ریلی اتوبوس ولوو
  مشهد
  75,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  35,000 تومان
 • استقبال ریلی میدل باس
  مشهد
  75,000 تومان
 • بدرقه ریلی میدل باس
  مشهد
  75,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ریلی میدل باس
  مشهد
  145,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی ولوو
  مشهد
  80,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی ولوو
  مشهد
  135,000 تومان
 • ترانسفر استقبال ریلی ون هایس
  مشهد
  70,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  25,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  25,000 تومان
 • گشت در اختیار ون هایس
  مشهد
  280,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری مسافر خارجی(غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  58,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری(غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  19,000 تومان
 • گشت اختصاصی خودرو سواری
  مشهد
  250,000 تومان
 • بدرقه راه آهنی خارج ازمحدوده حرم
  مشهد
  20,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری پارس-سمند-L90
  مشهد
  25,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری پارس-سمند-L90
  مشهد
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری پارس-سمند-L90
  مشهد
  50,000 تومان
 • گشت سواری 4ساعته(ویژه مسافرعرب)
  مشهد
  140,000 تومان
 • ترانسفراستقبال و بدرقه ریلی اتوبوس ولوو
  مشهد
  200,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  25,000 تومان
 • ترانسفر استقبال فرودگاهی ون هایس-مسافر خارجی
  مشهد
  1,000,000 تومان
 • ترانسفراستقبال و بدرقه فرودگاهی (برای محدودیت زمانی)ازساعات20:00 تا 05:00
  مشهد
  60,000 تومان
 • ترانسفر بدرقه فرودگاهی (برای محدودیت زمانی)ازساعات20:00 تا 05:00
  مشهد
  30,000 تومان
 • ترانسفر استفبال فرودگاهی (برای محدودیت زمانی)ازساعات20:00 تا 05:00
  مشهد
  30,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه به هتل
  مشهد
  990,000 تومان
 • گشت سواری در اختیار
  مشهد
  600,000 تومان
 • بدرقه ترانسفر فرودگاه میدل
  مشهد
  980,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ریلی سواری
  اصفهان
  50,000 تومان
 • استقبال ریلی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • بدرقه ریلی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  اصفهان
  45,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری
  اصفهان
  30,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری
  اصفهان
  30,000 تومان
 • استقبال راه آهن- سواری
  تهران
  210,000 تومان
 • بدرقه راه آهن- سواری
  تهران
  210,000 تومان
 • استقبال فرودگاه مهر آباد(مسافر خارجی)- سواری
  تهران
  55,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه مهر آباد(مسافر خارجی)- سواری
  تهران
  55,000 تومان
 • استقبال فرودگاه امام خمینی (مسافر خارجی)-سواری
  تهران
  320,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه امام خمینی (مسافر خارجی)-سواری
  تهران
  445,000 تومان
 • خدمات CIP کامل(بزرگسالان)-فرودگاه امام خمینی
  تهران
  2,320,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه مهرآباد به هتل های محدوده امام خمینی
  تهران
  150,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه مهرآباد به هتل های محدوده امام خمینی{مسافرخارجی}
  تهران
  300,000 تومان
 • بدرقه ریلی سواری
  شیراز
  110,000 تومان
 • 4 گشت نیمروزی+ترانسفر استقبال و بدرقه(مسافرایرانی)
  شیراز
  730,000 تومان
 • بدرقه ازهتل به فرودگاه ون
  شیراز
  95,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری
  شیراز
  25,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری
  شیراز
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  شیراز
  50,000 تومان
 • تورکیش از مشهد هتل پارمیس5*
  کیش
  4,500,000 تومان
 • هتل لوتوس 3*
  کیش
  4,500,000 تومان
 • گشت جلفا
  تبریز
  520,000 تومان
 • گشت پل معلق مشکین شهر
  تبریز
  1,200,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  تبریز
  48,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  تبریز
  48,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری
  تبریز
  20,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری
  تبریز
  20,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری مسافر خارجی
  یزد
  45,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری مسافر خارجی
  یزد
  48,000 تومان
 • تور یزد گردی (حداقل 2نفر)
  یزد
  365,000 تومان
 • گشت جزیره هنگام
  قشم
  125,000 تومان
 • ترانسفر استقبال فرودگاه قشم(ماشین هایلوکس)
  قشم
  135,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه فرودگاه قشم(ماشین هایلوکس)
  قشم
  270,000 تومان
 • گشت ویژه
  قشم
  375,000 تومان
 • گشت بازار درگهان-حداقل 3 نفر
  قشم
  60,000 تومان
 • تور غار نمکدان
  قشم
  515,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  قم
  33,000 تومان
 • استقبال ریلی سواری
  قم
  15,000 تومان
 • بدرقه ریلی سواری
  قم
  15,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ریلی سواری
  قم
  30,000 تومان
 • گشت کرمانشاه(حداقل2نفر)
  کرمانشاه
  550,000 تومان
 • گشت شهری چابهار(سواری تا 4نفر)
  چابهار
  585,000 تومان
 • گشت شرق چابهار(سواری تا4نفر)
  چابهار
  750,000 تومان
 • گشت غرب چابهار(سواری تا 4نفر)
  چابهار
  890,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری
  چابهار
  215,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه سواری
  چابهار
  215,000 تومان
 • گشت کنارک و پز(سواری تا 4نفر)
  چابهار
  700,000 تومان
 • ترانسفر از فرودگاه مهرآباد به محدوده داخل شهر کرج
  کرج
  520,000 تومان
 • تور ریلی وان ترکیه
  وان
  2,950,000 تومان
 • ترابزون هر هفته یکشنبه ها
  ترابزون
  6,450,000 تومان
مجله
درباره ما

ما فعالیت زمان گشت را از سال 1383 آغاز کرده ایم. از همان سال خدمات ترانسفر و گشت را در کل کشور به صورت کاملا تخصصی ارائه می کنیم. همچنین تهیه ی بسته های سفر برای مسافرین ایرانی و تورهای اینکامینگ، تورهای طبیعتگردی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور، رزرو هتل، بلیت هواپیما و قطار، تور و... از جمله خدماتیست که در زمان گشت به مسافرین عزیز ارائه داده می شود. تمامي فعالیت های مربوط به رزرو این سامانه، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت های اين سايت نیز تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

ارتباط با ما

مشهد -بلوار جانباز مجتمع نیکا طبقه دوم واحد 216 شرکت خدمات مسافرتی گیسوم سفرزمان گشت - تلفن تماس : 05137550

09154447697

info@zamangasht.com

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد نشانه امنیت خرید شماست logo-samandehi
شماره حساب ها
ملت
عباس سبک پا
4273617984
ملت
عباس سبک پا
5415236247
!BEGIN RAYCHAT CODE-->